Аэродромын маневрлах талбай перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан болон дунд шатны сургалт

Хугацаа:

  • 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 01-ны өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • Суралцагчдад аэродромын маневрлах талбай болон перрон дээр тээврийн хэрэгслээр технологийн дагуу хөдөлгөөн үйлдэх аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох, богино долгионы станц ашиглах, агаарын хөлөгт хөндлөнгийн хүчин зүйлсээс үүсч болзошгүй ослын үед аюулын тархалтыг хязгаарлаж, аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар эзэмшүүлж, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ийн Annex-14, IATA-ийн  8 дугаар зүйл, 611.6 дугаар зүйлийн стандарт шаардлагын дагуу гэрчилгээжсэн жолооч-операторчныг бэлтгэхэд оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:

  • Газрын тусгай үйлчилгээний ажилтнууд

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282223 утаснаас лавлана уу.

SHARE