Агаарын хөлөгт мөстөлтын эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон сумлагч автомашины жолооч нарын мэргэшүүлэх сургалт

Хугацаа:

  • 02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • Суралцагч нь агаарын хөлгийн бүтэц зохион байгуулалт, мөстөлтийн эсрэг/ хамгаалах шингэний шинж чанар, ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа болон шингэн цацах технологийн үйл ажиллагаа, агаарын хөлөгт мөстөлтөөс үүсч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас /ИКАО/ гаргасан АНМ-ын зөвлөмж 630.8-д тавигдах шаардлагуудыг хангана. Түүнчлэн Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас /ICАО/ гаргасан Аnneх-6 дүрмийн “Ground icing” бүлэг, “Газарт мөстөлтөөс хамгаалах” Doc 9640 зааврын талаар мэдлэгтэй, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах чадвар бүхий инженер техникийн болон газрын үйлчилгээний ажилтнууд бэлтгэгдэх юм.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:

  • Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолоочоператорчныг мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282223 утаснаас лавлана уу.

SHARE