-6 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Tuesday, September 29, 2020

ХӨӨРӨХ БУУХ ЗУРВАСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ, МЭДЭГДЭХ НЬ

2008 оноос 2016 он хүртэл өндөр эрсдэлтэй осол аваарын статистик судалгаанаас харахад Хөөрөх буух зурвас/ХБЗ/-ын аюулгүй байдалтай холбоотой осол аваар, ялангуяа нисэх онгоцны буудлын...

Мэргэшсэн техникийн боловсон хүчний орон тооны дутагдлыг шийдвэрлэх: ICAO-ийн Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын байцаагч...

Чикагогийн конвенц болон түүний арван есөн хавсралтууд нь хэлэлцээрт орнуудын хэд хэдэн чиг үүргийг тодорхойлсон байдаг . Хавсралт 19 - Аюулгүй ажиллагааны менежмент, 1-р...

Төв Америкийн агаарын тээврийн үйлчилгээний Нисэхийн сургалтын төвийг ИКАО-ын бүсийн шилдэг сургалтын төвөөр...

      Төв Америкийн агаарын тээврийн үйлчилгээний /COCESNA/-ийн Нисэхийн сургалтын төв /ICCAE/-ийг  ИКАО-ын бүсийн шилдэг сургалтын төв (RTCE)- өөр шалгарсан талаар 2019 оны...

“Aeronautical Information Management Specialist” 021/122/AIS AIM SPC олон улсын сургалт зохион байгуулагдаж байна

     Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын “TRAINAIR PLUS” хөтөлбөрийн хүрээнд Нисэхийн сургалтын төв болон Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны хамтран боловсруулсан сургалтын стандартчилагдсан...

ICAO Global Aviation Training information

Эрхэм хүндэт TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн  гишүүд ээ, Олон улсын  нисэхийн сургалтын байгууллага (GAT) нь 2020 оны шинэ жилийг угтаж  дараах зүйлсийг танд дуулгахад таатай байна. ICAO-ийн...