5 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Thursday, October 22, 2020

Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын  А/128 тоот тушаалаар  “Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс...

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь сургалт зохион байгуулагдав

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/157 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь сургалт” 2019 оны 3...

Нисэхийн сургалтын төв мэргэжлийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ авлаа

ИНЕГ-ын дэргэдэх Нисэхийн сургалтын төв/НСТ/ мэргэжлийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ гардан авлаа. НСТ нь Монгол Улсын боловсролын тухай хууль болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн хүрээнд...

Мэргэшсэн техникийн боловсон хүчний орон тооны дутагдлыг шийдвэрлэх: ICAO-ийн Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын байцаагч...

Чикагогийн конвенц болон түүний арван есөн хавсралтууд нь хэлэлцээрт орнуудын хэд хэдэн чиг үүргийг тодорхойлсон байдаг . Хавсралт 19 - Аюулгүй ажиллагааны менежмент, 1-р...

ХӨӨРӨХ БУУХ ЗУРВАСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ, МЭДЭГДЭХ НЬ

2008 оноос 2016 он хүртэл өндөр эрсдэлтэй осол аваарын статистик судалгаанаас харахад Хөөрөх буух зурвас/ХБЗ/-ын аюулгүй байдалтай холбоотой осол аваар, ялангуяа нисэх онгоцны буудлын...