Агаарын хөлгийн гал унтраах анхан шатны болон давтан сургалт

Хугацаа:

  • 03 дугаар сарын 04-нөөс 29-ний өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

Анхан шат

  • Агаарын хөлгийн аврагч-гал сөнөөгч мэргэжил шинээр эзэмшиж буй суралцагчдад аэродромын зориулалттай ашиглаж байгаа галын машин, техник хэрэгслийг ажиллуулах, болзошгүй ослын үед түргэн шуурхай алдаагүй ажиллах мэдлэг чадвар, дадлага олгоход оршино.

Давтан

  • Орон нутгийн нисэх буудлын аврах, гал унтраах бүлгийн бие бүрэлдэхүүнд аэродромын зориулалттай ашиглаж байгаа галын машин, техник хэрэгслийг ажиллуулах, агаарын хөлгийн болзошгүй ослын үед аврах ажиллагааг явуулах, түргэн шуурхай алдаагүй ажиллах талаар олж авсан мэдлэг, чадвар, дадлагыг бататгана. Агаарын хөлгийн гал сөнөөгчийн зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдээр өргөтгөсөн суурь мэдлэг эзэмшүүлнэ.

Сургалтад хамрагдах ажилтнууд:

  • Аврах, гал унтраах албаны ажилтнууд
  • Орон нутгийн нисэх буудлын аврах, гал унтраах бүлгийн бие бүрэлдэхүүнүүд

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282154 утаснаас лавлана уу.