Нислэгийн удирдагчдад зориулсан онцгой нөхцөл тохиолдолын давтан сургалт

Хугацаа:

  • 03 дугаар сарын 04-нөөс 18-ны өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • Нислэгийн удирдлагын зэрэглэл эзэмшигчдийг Иргэний нисэхийн багц дүрэм 65.309.(г) дэх заалтын шаардлагын дагуу нислэгийн онцгой тохиолдол, нөхцлийн сургалтад хамруулж холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлагыг олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах ажилтнууд:

  •  Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагч нар

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282154 утаснаас лавлана уу.