Аэродромын нислэгийн удирдлагын ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт

Хугацаа:

  • 03 дугаар сарын 11-нээс 04 дүгээр сарын 05-ны өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • Аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийг ИНД65.305 (а) 1-р заалтад тавигдсан шаардлагын дагуу ажлын байрны өмнөх сургалт, дадлагад хамруулж, үндсэн мэдлэгийг сэргээж, ажиллах чадвар дадлагатай болгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах ажилтнууд:

  • Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагч

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282154 утаснаас лавлана уу.