Бүсийн нислэгийн удирдлагын ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт

Хугацаа:

  • 03 дугаар сарын 18-наас 04 дүгээр сарын 12-ны өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • ИНД 65.303.(a).1/-р заалт буюу “Энэ дүрмийн дагуу нислэгийн удирдагчийн тухайн зэрэглэлийн дагуу үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх шаардлагын хүрээнд 65.305.(a)-д заасан сэдвүүдийг багтаасан сургалтад амжилттай хамрагдсан байх” шаардлагыг хангахад оршино.

Сургалтад хамрагдах ажилтнууд:

  • Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагч

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282154 утаснаас лавлана уу.