Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчны анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн А/133 тоот тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчны анхан шатны сургалт” 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

      Тус сургалтад ГТҮА-ны болон авиа компаниудын 25 ажилтан хамрагдана.

SHARE