Шинээр ирсэн ном хэвлэлийн мэдээ

2019 оны 1-р улиралд номын сангийн сан хөмрөгт хийсэн ном хэвлэлийн баяжилт

Ном хэвлэлийн нэр Хэвлэгдсэн он Хуудасны

тоо

Тоо

ширхэг

1 Агаарын хөлгийн бүтцийн үндэс 2018 148 5
2 Аэродинамик 2015 150 5
3 Байгууллага аж ахуйн нэгжид зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны чиглэлээр баримтлах үндсэн гарын авлага 2016 292 6
4 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, ажлын байрны орчин, Эрүүл ахуйн шаардлага  MNS4990;2015 стандарт” 2018 120 2
Нийт тоо ширхэг 18