Орон нутгийн нисэх буудлуудын цахилгаан шугам сүлжээ, дизель генераторын давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/200 тоот тушаалаар “Орон нутгийн нисэх буудлуудын цахилгаан шугам сүлжээ, дизель генераторын давтан сургалт” 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

      Тус сургалтад ОННБ-ын 17 ажилтан хамрагдана.