Аюултай ачааны онолын сургалт зохион байгуулагдаж байна

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/159 тоот тушаалаар “Аюултай ачааны онолын сургалт” 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд 3 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

      Тус сургалтад Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албаны  ажилтан 56 хамрагдана.