Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/158 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт” 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 6-ны өдрүүдэд 4 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албаны 80 ажилтан хамрагдана.