Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/291 тоот тушаалаар “Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны сургалт” 2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад НБУГ болон авиа компаниудын 19 ажилтан хамрагдана.