Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/407 тоот тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт” 2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад авиа компаниудын 16 ажилтан хамрагдана.