Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/389 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт” 2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд 3 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ИНЕГ-ын харъяа алба салбаруудын 56 ажилтан хамрагдана.