Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлага

Хугацаа:

  • 6 дугаар сарын 3-наас 6-ны өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг ИНЕГ-т хэрэгжүүлэх, агаарын тээвэрлэгч ба үйлчилгээний байгууллагад аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд уг сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах ажилтнууд:

  • Нийт ажилтнууд

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282131 утаснаас лавлана уу.