Гэрэл суултын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт

Хугацаа:

  • 6 дугаар сарын 3-наас 6 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • Гэрэл суулт, цахилгаан хангамжийн тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер техникийн ажилтанд системийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, газрын хэмжилт, шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргоо, сэлгэн залгалтыг гүйцэтгэхэд шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах ажилтнууд:

  • Гэрэл суултын инженер техникийн ажилтнууд

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282154 утаснаас лавлана уу.