Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтны сургалт зохион байгуулагдаж байна

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/797 тоот тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтны сургалт” 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 12-ны өдрүүдэд 7 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

       Тус сургалтад Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны ажилтнууд хамрагдана.