Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/851 тоот тушаалаар “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт” 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад 15 суралцагч хамрагдаж байна.