Агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний техникчдийн суурь болон давтан сургалтууд зохион байгуулагдаж байна

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/836  тоот тушаалаар “Агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний техникчдийн давтан сургалт”  2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

Мөн “Агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний техникчдийн суурь сургалт” 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Анхан шатны сургалтад орон нутгийн нисэх буудлын 7 суралцагч, Тэнгэрийн улаач шинэ ХХК-ны 2 суралцагч суралцаж байна.