Нислэгийн мэдээллийн ажилтны сургалт зохион байгуулагдаж байна

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/1021  тоот тушаалаар “Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны 480 цагийн сургалт” зохион байгуулагдаж байна. Сургалт 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр хүртэл зохион байгуулагдана.

Тус сургалтад иргэний нисэхийн алба салбаруудын нийт 28 ажилтан хамрагдаж байна.