Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн анхан болон давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/997  тоот тушаалаар “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн анхан шатны сургалт” 2019 оны 12 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд, “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн давтан сургалт” 2019 оны 12 дугаар сарын 09-11-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгуулагдаж байна.

Анхан шатны сургалтад НУТА-ны 7 ажилтан, давтан сургалтад 6 ажилтан тус тус хамрагдаж байна.