Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны сургалт

Тушаалын дугаар:А/291

Хугацаа: 2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 31-ний өдөр

Сургалтын нэр: “Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны сургалт”