Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн давтан болон анхан шатны сургалт

Spread the love

Сургалтын хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд

Тушаалын дугаар: А/997

Сургалтын нэр: Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн анхан шатны сургалт

Сургалтын хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 09-11-ний өдрүүдэд

Сургалтын нэр: Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн давтан сургалт