Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт

Spread the love

Тушаалын дугаар: А/851

Сургалтын нэр: Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт

Сургалтын хугацаа: 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 09-ний өдрүүдэд