Аэродромын үйл ажиллагааны давтан сургалт

Spread the love

Тушаалын дугаар: А/730

Сургалтын нэр: Аэродромын үйл ажиллагааны давтан сургалт

Сургалтын хугацаа: 2019 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд