Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт

Тушаалын дугаар: А/389

Сургалтын нэр: Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт

Сургалтын хугацаа: 2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд 3 ээлж