Thales DME415/435 RPM зай хэмжих төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/36 тоот тушаалаар 2020 оны 5 дугаар сарын 04-нөөс 5 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд  “Thales DME415/435 RPM зай хэмжих төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт” зохион байгуулагдаж байна.