VRB-52D маркийн DVOR, LDB 102 маркийн DME радио дохиологчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/36 тоот тушаалаар “VRB-52D маркийн DVOR, LDB 102 маркийн DME радио дохиологчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт” 2020 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд зайнаас зохион байгуулагдаж байна.