Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/80 тоот тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт” 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдийн хооронд 6 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад Сэргээн засах амралт, Нисэхийн сургалтын төв, ГТҮШХА-ны  нийт 60 ажилтан хамрагдаж байна.