Нисэх буудлуудын сумлагч автомашины жолооч нарыг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/126 тоот тушаалын дагуу “Нисэх буудлуудын сумлагч автомашины жолооч нарыг мэргэшүүлэх давтан сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад орон нутгийн нисэх буудлуудын сумлагч авто машины жолооч нар хамрагдаж байна.