Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын  А/128 тоот тушаалаар  “Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад орон нутгийн нисэх буудлуудын ажилтнууд хамрагдаж байна.