Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/133 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт” -ын 1-р ээлж 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад орон нутгийн нисэх буудлуудын аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч нар хамрагдаж байна.