Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн А/132 тоот тушаалаар “Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын давтан сургалт” 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ГТҮШХА-ны ажилтнууд хамрагдаж байна.