Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/137 тоот тушаалын дагуу “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд 3 ээлжээр зохион байгуулагдана.