Агаарын хөлөгт мөстөлийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/139 тоот тушаалаар “Агаарын хөлөгт мөстөлийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын давтан сургалт” 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ний ажилтнууд хамрагдаж байна.