Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/137 тоот тушаалын дагуу “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 17-ны өдрүүдэд 5 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад ГТҮШХА, Буянт-Ухаа Олон улсын  нисэх буудал, “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК, орон нутгийн нисэх буудал, бусад авиа компаниудын ажилтнууд хамрагдаж байна.