Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Нисэхийн сургалтын төвд Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/142 тоот тушаалаар “Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт” 2020 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн 5 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтад Аюулгүй байдал хамгаалалтын албаны ажилтнууд хамрагдаж байна.