Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/151 тоот тушаалаар “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 31-нээс 9 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад “Буянт-Ухаа” Олон улсын нсэх буудал, Нью Улаанбаатар интернэйшнл эйрпорт ХХК, орон нутгийн нисэх буудлын ажилтнууд хамрагдаж байна.