Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/142 тушаалаар “Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт” 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд 5 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албаны ажилтнууд хамрагдаж байна.