Олон Улсын Иргэний Нисэхийн Байгууллага (ICAO)-ын (GAT)-аас онлайн сургалтанд хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах боломжийг олгож байна.

Олон Улсын Иргэний Нисэхийн Байгууллага (ICAO)-ын (GAT)-аас онлайн сургалтанд хөнгөлөлттэй үнээр хамргадах боломжийг 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэл сунгалаа. ICAO-ийн онлайн сургалтанд 50% хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй орж танилцана уу.

https://bit.ly/3gekfFh