Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын Б/421 тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт” 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад Нисэхийн мэдээлэл үйлчилгээний алба, Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний алба, Нислэгийн журам боловсруулалтын алба, Аж ахуйн үйлчилгээний алба, Оношилгоо хэмжилзүйн лабораторийн ажилтнууд хамрагдаж байна.