Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Нисэхийн сургалтын төвд Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/142 тоот тушаалаар “Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт” -ын  5-р ээлж 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрөөс зайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтад Аюулгүй байдал хамгаалалтын албаны ажилтнууд хамрагдаж байна.