Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/02 тоот тушаалын дагуу “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт” 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 1 дүгээр сарын 23-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад ГТҮШХА-ны ажилтнууд хамрагдаж байна.