Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/16 тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт” 2 дугаар сарын 03-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд 20 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад НХҮА, СЭЗТГ, ҮНББА -ны нийт ажилтнууд хамрагдаж байна.