5 дугаар сард зохион байгуулагдах сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2021 онд зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 5 дугаар сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. “Аэродромын үйл ажиллагааны сургалт”
  2. “Аэродромын инженер техникийн ажилтны сургалт”
  3. “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт “
  4. “Аюултай барааны сургалт”
  5. “Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт”
  6. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуйн сургалт”