Агаарын хөлөг, газрын үйлчилгээний техникчдийн анхан шатны сургалт

Spread the love

     Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/265 дугаар тушаалаар “Агаарын хөлөг, газрын үйлчилгээний техникчдийн анхан шатны сургалт”-ыг 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

       Сургалтад Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын албаны болон орон нутгийн нисэх буудлын 14 ажилтан хамрагдаж байна.