TRAINIAR PLUS ХӨТӨЛБӨР 2021 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАСТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ИКАО-ИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ВИРТУАЛ СУРГАЛТУУД

Spread the love

Танхимын сургалтад хамрагдах боломж багассан өнөө үед хэрэг болох ИНЕГ-ын ажилтнуудад зориулагдсан хөнгөлөлттэй виртуал сургалтуудын мэдээллийг хүргүүлж байна. Сургалттай холбоотой мэдээлэл авах шаардлагатай бол anarzul.d@mcaa.gov.mn хаягаар асуултаа хүргүүлж мэдээлэл авна уу?

 1. Air Cargo Safety Management (ACSM EN): Virtual Classroom

ITP/FSM/ACSM VC/016EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 30 цаг

Төлбөр: 900 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5135

 1. Aviation Data-driven Decision Making (AD3M EN): Virtual Classroom

ITP/FSM/AD3M VC/015EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 30 цаг

Төлбөр: 900 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5105

 1. COVID-19 Aviation Safety Risk Management for CAAs (ASRM EN): Virtual Classroom

ITP/FSM/ASRM VC/033EN

Хугацаа: 1 өдөр/ 6 цаг

Төлбөр: 250 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5092

 1. ICAO Annex 9 – Facilitation (FAL EN): Virtual Classroom

ITP/ASF/FAL VC/027EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 30 цаг

Төлбөр: 900 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5094

 1. ICAO Government Safety Inspector – Personnel Licensing (GSI PEL EN): Virtual Classroom

ITP/FSM/GSI PEL_VC/006EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 30 цаг

Төлбөр: 3225 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5402

 1. ICAO Government Safety Inspector Operations – Air Cargo Certification (GSI AC EN): Virtual Classroom

ITP/FSM/GSI AC VC/028EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 31 цаг

Төлбөр: 900 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5118

 1. International Air Law (IAL EN): Virtual Classroom

ITP/AVL/IAL VC/011EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 30 цаг

Төлбөр: 900 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5101

2021 оны 11 дүгээр сарын 22-26-ны хооронд сургалтад хамрагдсан тохиолдолд төлбөр 625 USD –оор суух боломжтой.

 1. Managing Compliance with ICAO SARPs (MCIS EN): Virtual Classroom

ITP/MGT/MCIS VC/013EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 34 цаг

Төлбөр: 1250 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5082

 

2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн  хооронд сургалтад хамрагдсан тохиолдолд төлбөр 775 USD-оор суух боломжтой болно.

 1. Safety Risk Management Fundamentals (SRMF EN): Virtual Classroom

ITP/FSM/SRMF VC/036EN

Хугацаа: 1 өдөр/ 6 цаг

Төлбөр: 250 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5136

 1. State Safety Programme (SSP EN): Virtual Classroom

ITP/FSM/SSP VC/025EN

Хугацаа: 6 өдөр/ 36 цаг

Төлбөр: 900 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5160

 1. Unmanned Aviation Fundamentals (UAF EN): Virtual Classroom

ITP/ANS/UAF VC/026EN

Хугацаа: 5 өдөр/ 30 цаг

Төлбөр: 900 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/2776

 1. ICAO Health Safety Protocols for Practitioners (HSPxP): Virtual Classroom

CTP/FSM/209/BCMCART/005EN

Хугацаа: 4 өдөр/ 20 цаг

Төлбөр: 1350 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5149

 

 1. Safety Management for Practitioners (SMxP EN): Virtual Classroom

CTP/FSM/SMxP VC/001EN

Хугацаа: 6 өдөр/ 36 цаг

Төлбөр: 950 USD

Линк: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/5098