Ерөнхий англи хэлний суурьтай анхан түвшний 16 цагийн зайн сургалт, Ерөнхий англи хэлний суурьтай дундын доод түвшний 16 цагийн зайн сургалтууд зохион байгуулагдаж байна.

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/342 тоот тушаалын дагуу “Ерөнхий англи хэлний суурьтай анхан түвшний 16 цагийн зайн сургалт”, “Ерөнхий англи хэлний суурьтай дундын доод түвшний 16 цагийн зайн сургалт” 2021 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд зайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад НХҮА, НУТА, Аэродром барилга байгууламжийн ашиглалтын албаны ажилтнууд хамрагдаж байна.